Tarieven

Activiteit
Tarieven 1 december 2020
A Diploma lessen € 175,00 per kwartaal 1 x per week 50 minuten
3,5 jarigen 2x per week € 192,50 per kwartaal 2 x per week 30 minuten
B Diploma lessen € 175,00 per kwartaal 1 x per week 50 minuten
C Diploma lessen € 175,00 per kwartaal 1 x per week 50 minuten
Aqua Fit lessen € 110,00 per kwartaal 1 x per week 60 minuten
Senior Aqua Fit lessen € 110,00 per kwartaal 1 x per week 60 minuten
Ouder en kind zwemmen € 8,50
€ 76,50
per keer
10 ritten kaart
Vrijzwemmen Volwassenen € 7,50
€ 67,50
per keer
10 ritten kaart
1 x per week 10 ritten kaart
Zwemles volwassenen € 150,00 per kwartaal 1 x per week