Tarieven

Activiteit
Tarieven per 1 november  2022
A Diploma lessen € 190,00 per kwartaal 1 x per week 50 minuten
B Diploma lessen € 19000 per kwartaal 1 x per week 50 minuten
C Diploma lessen € 190,00 per kwartaal 1 x per week 50 minuten